​Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten.
Om de gebruikers ervaring en de bestelling correct te laten verlopen, verzamelen wij tijdens uw bezoek en uw bestelling gegevens van u.
Deze worden hieronder beschreven.
Alle verzamelde gegevens worden volgens de wettelijke richtlijnen op gebied van persoonsgegevens behandeld.
Wanneer u dat wenst mag u uw eigen gegevens opvragen en deze eventueel aanpassen of uit ons systeem laten verwijderen.

Veilige verbinding
Onze webshop wordt versleuteld met SSL, dat betekent (en kan je herkennen aan het slotje in de adresbalk) dat alle gegevens die je ingeeft via een versleutelde verbinding naar ons worden gestuurd en omgekeerd.
Zo zijn we er zeker van dat kwaadwillenden geen gegevens van onze klanten kunnen opsporen, zoals paswoorden en dergelijke.
Al het directe betalingsverkeer wordt ook op een veilige manier versleuteld via SSL door onze partner MultiSafepay of Paypal.
Op die manier zijn we er zeker van dat uw vertrouwelijke gegevens alleen voor u en de beveiligde betaalserver zichtbaar zijn.

Privacy beleid Sporttief en van toepassing op de navolgende website(s)

- www.sporttief.nl

Over ons privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Sporttief

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

ShopFactory/Santu

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van ShopFactory/Santu. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. ShopFactory/Santu heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. ShopFactory/Santu is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie bij het verwerken van uw ordergegevens bij het plaatsen van een bestelling.

U kunt/hoeft bij ons geen (klanten)accounts aanmaken bij het plaatsen van een bestelling.

Nieuwsbrieven

Inboxify

Sporttief maakt gebruik van INBOXIFY, een derde partij die de nieuwsbrieven afkomstig van Sporttief  afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van ons betreffende het aanmelden voor de nieuwsbrief worden verzonden via de servers van INBOXIFY. INBOXIFY zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke nieuwsbrief e-mail die geautomatiseerd via INBOXIFY is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zult u geen Nieuwsbrief e-mail meer van ons ontvangen. Uw persoonsgegevens (alleen Naam en Email adres) worden door INBOXIFY beveiligd opgeslagen. INBOXIFY maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Deze gegevens zijn alleen voor gebruik van Sporttief en worden niet gedeeld met derden.

Email verkeer

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van TransIP. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. TransIP heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

MultiSafePay

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van MULTISAFEPAY. MULTISAFEPAY verwerkt indien nodig uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MULTISAFEPAY heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MULTISAFEPAY behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. MULTISAFEPAY deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MULTISAFEPAY's dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MULTISAFEPAY bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

PAYPAL

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij tevens gebruik van het platform van PAYPAL. De gegevens die PAYPAL verwerkt kunt u hier vinden: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-prev. Sporttief gebruikt alleen de gegevens die nodig zijn voor de controle van de betalingen, uitbetalingen en terugbetalingen die via PAYPAL gedaan zijn. Verder worden uw gegevens van een PAYPAL betaling niet door ons gebruikt.

Klantenservice

U kunt met ons bellen. Deze gegevens worden niet opgeslagen of opgenomen.

Social media

Verzenden en logistiek

TNT Post

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten vanTNT Post voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mailadres met TNT Post delen. TNT Post gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat TNT Post onderaannemers inschakelt, stelt TNT Post uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Externe verkoopkanalen

NVT

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en Besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Sporttief op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren alleen uw naam en e-mailadres voor de verzending en registratie van aan en afmelding van Nieuwsbrieven bij Inboxyfy. Eén jaar na uw afmelding worden uw naam en emailadres volledig verwijderd.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen en order en bestelgegevens met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Sporttief. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Sporttief Made

Nieuwstraat 18

4921  CX  Made / 0162-435778

info@sporttief.nl
 

Cookie Verklaring

Cookie-verklaring Sporttief

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van sessie cookies

Wij gebruiken cookies of soortgelijke methoden op onze website en in onze e-mails voor onze legitieme belangen volgens artikel 6 (f) van de AVG.

Ze stellen ons in staat om:
- onze online winkel functies uit te voeren
- uw bezoekerservaring te verbeteren
- websiteverkeer bij te houden om ons te helpen bij het beheren van onze website
- social media-functies aan te bieden
- websiteverkeer te analyseren voor marketingdoeleinden
- reacties op marketing-e-mails te analyseren

Tracking cookies

Niet van toepassing

Tracking cookies van onze adverteerders

Niet van toepassing wij plaatsen geen advertenties van derden op onze websites.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Social Media (Facebook/Google+/Linkedin/Pinterest/Twitter)

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Pinterest en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze websites zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van betreffende deze websites (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+, Pinterest en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ en Pinterest stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Versie 2018-05-24

!